Alapszolgáltatási Központ

Megbízott vezető: Szollárné Szabó Alíz

Elérhetőségek:

Cím: 3263 Domoszló, Hunyadi u. 17.
Tel.: +3637/565 050
E-mail: idosellatas.domoszlo@gmail.com

Nyitva tartás:

munkanapokon 7:30 – 15:30 óra

Az Alapszolgáltatási Központ a jelenlegi szervezeti formában 2016 óta működik. Fenntartója a Domoszlói Szociális Intézményi Társulás, melynek alapítói, Domoszló, Kisnána és Vécs települések Önkormányzatai.

Az alábbi szociális alapellátásokat biztosítjuk:

  • szociális étkeztetés
  • házi segítségnyújtás
  • idősek nappali ellátása
  • család és gyermekjóléti szolgálat

Étkeztetés:

Domoszló és Kisnána településeken élő, koruk vagy egészségi állapotuk miatt rászorulók részére biztosítunk napi egyszeri meleg élelmet azoknak a domoszlói, illetve kisnánai tartózkodási hellyel rendelkező igénylőknek, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Helyben fogyasztásra az Alapszolgáltatási Központban (Hunyadi út 17) van lehetőség. A központi konyháról elvitellel, vagy az étel házhoz szállításával biztosítjuk az ebédet munkanapokon. Az étkezés intézményi térítési díját a képviselő-testület az előző év költségei alapján minden év márciusában felülvizsgálja. A személyi térítési díjat az ellátott jövedelme és az intézményi térítési díj figyelembevételével állapítja meg az intézményvezető. Az ellátott köteles gondoskodni a megfelelő tisztaságú edényről elvitel, illetve házhoz szállítás esetében is. Az ellátás igényléséhez személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya és jövedelemigazolás szükséges.

Házi szociális gondozás:

Domoszló és Kisnána területén élő, ott tartózkodási hellyel rendelkező igénylők ellátását tudjuk biztosítani. Az ellátás írásbeli, vagy szóbeli kérelemre, a gondozási szükséglet vizsgálat alapján történik. A vizsgálathoz be kell mutatni a rendelkezésre álló orvosi leleteket és szakvéleményeket.
Szociális segítés keretében a gondozó közreműködik: a lakókörnyezeti higiéné megtartásában (takarítás, mosás, vasalás), az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében (bevásárlás, ételkészítésben segítés, mosogatás, tüzelő behordás, hó-eltakarítás, kísérés), veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, bentlakásos intézménybe történő beköltözésben.

Személyi gondozás keretében (a szociális segítés feladatain túl) közreműködik: az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakításában és fenntartásában (információnyújtás, mentális támogatás, kapcsolattartás családdal ismerősökkel, ügyintézés, szabadidős tevékenységekben közreműködés), gondozási és ápolási feladatok ellátásában (mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, haj és arcszőrzet ápolása, száj, fogápolás, körömápolás, inkontinens beteg ellátása, mozgatás ágyban, gyógyszer kiváltás adagolás, vérnyomás és vércukormérés, gyógyászati eszközök beszerzésében).

Nappali ellátás:

A Szociális Alapszolgáltatási Központ biztosítja az Szt. 65/F §-a szerinti idősek nappali ellátása szolgáltatást úgy, hogy lehetőséget nyújt napközbeni tartózkodásra, a közösségi kapcsolatok ápolására, alapvető higiénés szükségletek kielégítésére, valamint meleg ételt biztosít a szociális étkeztetés szabályai szerint külön megállapodás alapján.

  • szabadidős programok szervezése: szabadidős tevékenységnek minősül a sajtótermék, könyv, társasjáték, kártya, kézimunka, hagyományőrző tevékenységek.
  • egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz valló hozzájutás segítése. Az egészségügyi ellátás körében rendszeres vérnyomásmérés, gyógytorna, felvilágosító előadások megszervezése, tanácsadás az egészséges életmódról, valamint mentális gondozás;
  • mosási, tisztálkodási lehetőségek biztosítása;
  • hivatalos ügyek intézésének segítése;
  • életvezetés megszervezésében segítségnyújtás.
  • étkeztetés: a szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorulóknak napi egyszeri meleg étkezéséről külön megállapodás alapján gondoskodunk, helyben fogyasztás vagy elvitel igénybevételével.

Férőhelyek száma: 30 fő